འཇང་བདེ་ཆེན་རབ་བརྟན་གླིང་།

འཇང་ཡུལ་བདེ་ཆེན་རབ་བརྟན་གླིང་ནི་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་云南省怒江州丙中洛乡普化寺བོད་ལྗོངས་དང་འབར་མའི་ས་མཚམས་ལ་ཡོད་པའི་ཀཾ་ཚང་དགོན་པ་ཞིག་ཡིན།རིག་གནས་གསར་རྗེས་སྐབས་སུ་ཉམས་གུད་དུ་ཕྱིན་ནས་སྤྱི་ལོ་2005ནས་མཆོག་སྤྲུལ་ལམ་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་ནས་ཐུགས་ཁུར་འོག་ད་བར་ཉམས་གསོ་བགྱིས་བཞིན་པ་ཡིན། ད་ལྟ་དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་རྒྱུན་དུ་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་དང་ཆོ་ག་སྐོར་དང་རིག་གནས་སོགས་ལ་བརྩོན་བཞིན་མཆིས་སོ།