ཁར་རྩེ་ཀརྨ་དགོན།

ཁར་རྩེ་ཀརྨ་དགོན་ནི། སྟོད་མངའ་རིས་ཊ་ཏ་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཆགས་ཡོད། སྔར་ལོ་ཙྭ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་བསྒྲུབ་གནས་ཡོང་གྲགས་ཤིག་ཡིན།སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ལ་བླ་མ་ཀརྨ་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་ཕྱག་བཏབ་པའི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀརྨ་ཀཾ་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །